TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) tarafından desteklenen 108G018 nolu "Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" projesi, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün köprülerin bakım, onarım ve yeniden yapımı ile ilgili bilimsel ve teknolojik temele dayanan bilgi ve araçlara dayalı planlama ve karar mekanizmalarının geliştirilmesi yoluyla kurumun ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı, bu konuda uluslararası alanda yeni bilimsel araştırma ve teknolojik bilgi üretmeyi ve bu bilgiyi ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadir. Proje, planlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ-TEKNOKENT mensubu ETC-IS Bilgi İşlem Teknoloji A. Ş. arasında Karayolları Köprü Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik geliştirilmiş olan ortak araştırma projesidir. Projede Boğaziçi Üniversitesi ve Kütahya Dumplupınar Üniversitesinden öğretim üyelerinin de katılımı mevcuttur.

Günümüzde köprülerin bakım, onarım ve yeniden yapılmaları ile ilgili kararlar bilimsel ve teknik bilgiler ve mühendislik uygulamaları üzerine kurulmuş bilgisayar veri tabanları ve yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Bu amaca yönelik geliştirilmiş programlar Köprü Yönetim Sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Geçmişte gelişmiş ülkeler bu konuda geniş çaplı araştırmalar yapmış olup günümüzde de bu konudaki araştırmalara devam edilmektedir. Köprü Yönetim Sisteminin temel işlevi, köprülerin bakım ve yönetiminden sorumlu olan kurumun sahip olduğu bütçe ve kaynak miktarları gözönüne alınarak, köprülerin bakım, onarım ve yeniden yapım maliyetlerini köprülerin yaşamı boyunca en iyi seviyede tutmak, köprülerin yeterliliğini ve hizmet kalitesini sürekli şekilde temin etmek ve köprülere ait onarım ve iyileştirmeye yönelik uygulamaların yürürlüğe konulması için gerekli olan uygun zamanların belirlenmesini sağlamaktır. Köprü Yönetim Sistemi sayesinde geçmişteki yetersiz bakım uygulamaları neticesi çok sayıda köprünün ileriki yıllarda bakım onarım ihtiyacında ortaya çıkacak yığılmayı önlemek ve bakım-onarım eksikliğinin köprülerin yapısal sağlamlığını ve güvenliğini tehdit edici seviyeye ulaşmasını engellemek mümkündür.

Proje, bu alandaki uluslararası bilimsel araştırma ve teknolojik bilgiyi yeni ve özgün bilimsel araştırma ile destekleyerek ve ülke şartlarına uygun kriterler gözönüne alınarak ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje neticesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak bir Köprü Yönetim Sistemi oluşturulması hedeflenmektedir. Sonuçta elde edilecek ürün geniş çaplı bilimsel araştırma gerektirmektedir. Konusu itibarıyle bir Köprü Yönetim Sisteminin geliştirilmesi sürecinde çeşitli alanlardaki bilimsel literatürün incelenmesi ve dünya çapında geliştirilmiş olan sistemlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Proje, Genel Müdürlük ve Şube Müdürlükleri çapında kullanılabilecek olan bir planlama ve takip sistemin oluşturulmasını hedeflemektedir. Kurulacak olan sistem ile, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu köprülerin bakım, onarım ve yeniden yapım maliyetlerini sürekli gözlemleyebilmesini mümkün kılınması ve kurumun her yıl bir sonraki yıl için oluşturacağı bütçelerin talep edilme aşamasında sahip olunacak teknik ve idari raporlar sayesinde bilimsel ve teknik verilere dayalı gerekçeler sunmasına olanak tanınmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.